top of page

CONTACT

Gina N. Bui, MD
1340 Tully Rd STE 309, San Jose, CA 95122
Phone: 408-993-8536
Fax: 408-993-8539
Office hrs PNG.png

Trang mạng thông tin bệnh nhân cung cấp cho thành viên quyền truy cập vào hồ sơ sức khỏe cá nhân của mình, lấy hẹn, và liên lạc an toàn với văn phòng.

bottom of page